16+
  Дәстүрлер ҳәм үрп-әдетлер

  Өзбекстан халықлары турмыс тәризиниң қәлиплесиў тарийхы ерамызға шекемги 6—7-әсирлерге туўры келеди.

  Көплеген үрп-әдетлер ҳәм үрп-әдетлер миллий ҳәм диний байрамлар - «Сортроъз» бәҳәрги теңкунлик күни, Рамазон ҳайти ҳәм Жәбирлениўши ҳайтлары, шаңараққа тийисли байрамлар - тойлар, перзент туўылыўы ҳәм басқалар менен байланыслы.

  Тарийхан өзбек халқиниң тийкарғы дәстүрлеринеден бири мыйманкешлик болып табылады. Халық арасында дастурхан ағыл-тегил-шашинлигидан, шаңарақтың ағыл-тегил-шашинлигидан қарамастан, қонақты қабыллаў қәбилети жоқары қадрланады. Сол себепли, егер сиз өзбек мәҳеллесинде болсаңыз, тәсирлениўлериңиз саяхатыңызды безаб турған жақты ҳәм айриқша дәстүрлерге ие болған байрам байрамына келиң.

  Мәҳелле өзбек мәдениятында үлкен орында тутады. Бул адамларды бирлестиради, жақынластырады, социал позицияси, миллети ҳәм дининен қарамастан, ҳәр бир инсанға ҳүрмет менен мунасәбетте болыўды уйретеди.

  Зеро, бул әпиўайы жасаў жайы емес, мийнетсеварлик, адамийлик, әдеп-етика сыяқлы айрықшалықлар ҳүкимран болған турмыс тәризи ҳәм ойлаў түри, әсирлик дәстүры болып табылады.

  Жеткиншек тәрбияланған халық дәстүрлери, үрп-әдетлерин ғарры әўлад ўәкиллери әйне мәҳеллелерде сақлап -абайлап, коъпайтирдилар.

  Сондай етип, өзбек мәҳеллеси Өзбекстанда пуқаралық жәмиетиниң айриқша институты болып табылады. Ол халқымыздың өткен заманы ҳәм бүгинин байланыстырады, жәмиеттииң социал -материаллық раўажланыўындағы қыйыншылықларды жеңиў, туўры шешим табыўға жәрдем береди.

  Өзбекстан халқи кеўилли ҳәм муңлас, қоңақшыл ҳәм ашық халқ болып табылады. Ол ҳәр қандай жаңалық ушын ашық, лекин усының менен бирге оның түбирлерин унутпайды, бай тарийх ҳәм дәслепки дәстүрлерди дыққат менен сақлайды ҳәм еслейди. Өзбеклер коънгил ашыў, үлкен байрамларды миллий музыка ҳәм ҳушлы ойынлар орынланыўында кең көлемде байрамлаўды жақсы көредилер ҳәм биладилар. Қосық ҳәм ойынлар, мазалы тамақлардан ибарат толық дәске ҳәм артықмаш кейип - өзбеклер миллий байрамларын сондай байрамлайдилар.

  • view_icon 338
  Ақырғы жаңаланыў : 2023-09-08 16:25:01