16+
  Музейлер

  Өзбекстанда кем ушрайтуғын көркем өнер дөретпелери, соның менен бирге, архитекторшылық моъъжизалари болған музей експонатларининг аса кең ассортименти әмелдеги болып, олардың мəнисин баҳалаў жүдә қыйын. Кең аудиторияға мәлим болған көплеген атақлы музейлер жасы үлкен болып, мәмлекетте жүз жылдан артық ўақыттан берли искерлик жүргизип келип атыр.

  Өзбекстанның барлық музейлеринде миллионлап ышқы кеткенкор ҳәм қызықлы експонатлар көргезбеге қойылған болып, олар арасында әййемги тсивилизатсиялардан тап ҳәзирги кунге шекем болған дәуирлерге тийисли жәҳәнға атақлы ҳәм қымбатлы көркем өнер ең жақсы ғәзийнелери көп, соның менен бирге, жүзлеген миллионлап експонатлар мәмлекетимиздеги барлық музейлер ўаондларида сақланып атыр, олар ҳәр бир тарийх билгири ушын үлкен қызығыўшылық оятады ҳәм жақын келешекте олардың көбиси оммага усыныс етилиўи күтилип атыр.

  Бул музей експонатлари Орайлық Азия халықларының түрли тарийхый дәуирлер деги мәденияты, поезиясы, саўда-сатық, илим ҳәм тарийхы тараўларына тийисли.

  Халық әмелий көркем өнери өнимлери, қымбат баҳалы қоълёзмалар, асбап әсбаплары, соның менен бирге, нумизматик буйымлар, етнографик естеликлер ҳәм де археологик табилған затлар ҳәм де осори-атиқалар өзбек халқиниң баҳасыз көркем өнер дөретпелери ҳәм бай материаллық мийраслары болып, ҳәр бир киси қәлеген жайына келип көриўи мүмкин. мәмлекет деги жүзлеген музейлерден.

  Өзбекстанда музейлер әмелдеги: тарийх, екология, тәбияат, тәбий пәнлер, көркем өнер, үлкетаныўлық, геологик, археологик, транспорт, техникалық, әскерий, илимий, көркем әдебиятқа байланыслы, мемориал, көркем галереялар, халық пунктлери музейлери, үй музейлери ҳәм әлбетте, ашық аспан астындағы музейлер.

  Өзбекстан музейлеринде барлық дәуирлердиң көркем ғәзийнелери ҳәм әййемги естеликлерине толық әййемги усталардың дөретпелери сәулелендирилген көплеген стендлар, баҳасыз материаллық -көркем мийраслар болған баҳасыз експонатлар жыйнақлары, олардың турмысы, турмысы, тарийхы ҳәм көркем өнери, соның менен бирге, Орта Азия аймағында жасап, да регион, да дүня тарийхында ыз қалдырған уллы затлардың мийнети ҳәм искерлиги мәмлекеттиң бай ҳәм жанлы тарийхый өткен заманынан дәрек береди, бул ҳаққында музей екскурсияларида толық танысыў мүмкин.

  • view_icon 1009
  Ақырғы жаңаланыў : 2022-12-21 16:15:43