16+
  Архитектура естеликлери ҳәм ымаратлары

  Өзбекстан архитекторчилиги саяхатшылар ушын таңланыўланарли таңланыўға салады.

  Зәулим сарайлар, минарлар, мешитлер ҳәм медреселер - мәмлекетимиз көп әсирлер даўамында тарийхы әсирлерге барып тақалатуғын әжайып ымаратлары менен атақлы.

  Архитектура архитекторчилиги ең жақсы ғәзийнелери болған ең атақлы қалалар - Самарқанд, Бухара, Хива, Қаласысабз, Термиз ҳәм Қоъқон дүнядан көркем өнер ықласмандларини өзине тартады. Олардың тарийхы Македониялық Искандар дәуиринен басланады ҳәм түрли архитекторшылық усылларының барлық елементлерин өзинде жәмлеген.

  Өзбекстанның түрли аймақларында табылған бирпара естеликлер тас ҳәм бронза әсирлердине тийисли. Бул жерде архитектуралық ижоднинг гуллеп-жаснаўы Өзбекстан Уллы Жипек жолының орайы болған орта әсирлерге туўры келеди. 14-әсирден баслап бул жерде дүняға атақлы архитектуралық естеликлер - Регистон майданы, Шохи-Тири комплекси, Самарқанддаги Бибихоним мешити ҳәм Гур-әмир мазары, Қаласысабздаги Ақ-Сарай сарайы, Калян ҳәм Бухарада Ляби Ҳауз ансамблы, Хивада минарлар ҳәм медресе. Және бул әжайып мәмлекеттиң әжайып дыққатқа ие жайларының киши бир бөлеги, ол ерда болғанынгиздан кейин, сиз тағы қайтыўды қәлейсиз.

  Әжайып, рең-баранг мозаикалар, диний рамзлар ҳәм абстракт геометриялық нағыслар Өзбекстанның айриқша белгиси есапланады.

  • view_icon 454
  Ақырғы жаңаланыў : 2023-01-27 01:34:39